Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

 

Pracownicy, których członkowie rodziny nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, powinni być przez nich zgłoszeni. W tym celu Pracownik składa wniosek do Pracodawcy w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, powodujących konieczność dokonania zgłoszenia (zał. nr 1).

W przypadku utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny, Pracownik składa wniosek do Pracodawcy w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wyrejestrowania członka rodziny (zał. nr 2).

W sytuacji utraty przez Pracownika tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego np. z powodu rozwiązania umowy o pracę, wyrejestrowaniu z ubezpieczenia podlegają również członkowie rodziny.

Do ubezpieczenia zdrowotnego Pracownik może zgłosić następujących członków rodziny:

  • dziecko własne,
  • dziecko współmałżonka,
  • dziecko przysposobione,
  • wnuka (tylko wtedy, gdy żadne z rodziców nie jest objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym),
  • dziecko obce, dla którego jest opiekunem prawnym,
  • dziecko obce, dla którego jest rodzina zastępczą lub które przebywa w Pracownika rodzinnym domu dziecka.

Dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek rodziny, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeśli dziecko ma orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.

  • współmałżonka,
  • wstępnych (np. rodziców, dziadków itp.), którzy zamieszkują z Pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zał nr.1 – zgłoszenie do ubezp. zdrow.czł.rodziny
Zał.nr 2 – wyrejestrowanie z ub.zdrow.czł.rodziny

Skip to content