Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

 

Pracownikowi opiekującemu się dzieckiem przysługują dodatkowe uprawnienia:

– do ukończenia przez dziecko 4 roku życia (w przypadku pracowników niepedagogicznych – do ukończenia 8 roku życia) pracownika nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach  nadliczbowych oraz  w porze nocnej, 

– do ukończenia przez dziecko 4 roku życia nie wolno bez zgody pracownika zlecać mu pracy w systemie przerywanego  czasu  pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy,

– do ukończenia przez dziecko 14 roku życia pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze:

 a) pracownicy pedagogiczni – 2 dni (zwolnienie udzielane wyłącznie w dniach)

 b) pracownicy niepedagogiczni – 16 godzin albo 2 dni (zwolnienie może być udzielone w godzinach lub dniach, przy czym w każdym pierwszym złożonym w danym roku kalendarzowym wniosku, pracownik określa, w jakim trybie będzie korzystał ze zwolnienia)

1. Oświadczenie w sprawie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem

2. Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14 – art. 188 Kp -PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

3. Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14 – art. 67e KN – NAUCZYCIELE

Skip to content