Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Urlopy wypoczynkowe

 

Pracownikowi niepedagogicznemu przysługuje urlopu wypoczynkowy w wymiarze 20 dni lub 26 dni. Do ustalenia wymiaru urlopu przyjmuje się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (np. zasiłki dla bezrobotnych, praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym). Do stażu urlopowego wlicza się również okres nauki w szkole.

Przykład:

Pracownik, podejmujący pracę w przedszkolu, przedstawił pracodawcy świadectwa pracy, z których wynika, że przepracował łącznie 3 lata, a także świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego (okres nauki trwał 4 lata). Staż urlopowy wynosi 7 lat, w związku z tym pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 20 dni za przepracowany rok kalendarzowy. Po przepracowaniu trzech lat w danym przedszkolu pracownik nabędzie prawo do urlopu w wymiarze 26 dni.

Nauczycielom przedszkoli przysługuje urlop w wymiarze 35 dni roboczych za przepracowany rok kalendarzowy. Na wymiar urlopu nie ma wpływu staż pracy oraz lata nauki.

W przypadku podjęcia lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego w placówce w danym roku kalendarzowym.

Urlop wypoczynkowy, zarówno nauczycieli jak i pozostałych pracowników, zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, jest rozliczany w wymiarze godzinowym.

W planie urlopów pracownik uwzględnia cały przysługujący urlop na dany rok kalendarzowy, łącznie z niewykorzystanym w poprzednim roku, umniejszając go o 4 dni urlopu „na żądanie”.

  1. Wniosek o urlop
  2. Wniosek o urlop „na żądanie”
Skip to content