Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Przekazywanie wynagrodzenia

 

Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek bankowy. (zał. 1)

O zmianie rachunku pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pracodawcę. (zał. 2)

Wypłaty świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów/rencistów również dokonywane są na konto bankowe, wskazane przez osobę uprawnioną do świadczeń. (zał. 3)

Na wniosek pracownika może on otrzymywać informację o wypłaconych wynagrodzeniach i innych należnościach ze stosunku pracy na wskazany przez siebie adres mailowy. (zał. 4)

1. Informacja o rachunku bankowym

2. Zmiana numeru rachunku bankowego

3. Informacja o rachunku bankowym dla emeryta/rencisty

4. Upoważnienie do przekazywania informacji e-mailem na temat wypłat i innych należności

Skip to content