Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Do pobrania

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

PIT-2

PIT-2 OŚWIADCZENIA/WNIOSKI podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych druk PIT-2 ...
/
Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Przekazywanie wynagrodzenia

Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek bankowy. (zał. 1) O zmianie rachunku pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować ...
/
Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Zmiana danych

W przypadku zmiany danych osobowych lub adresu zamieszkania pracownik powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę. Zmiany te mają bowiem istotny wpływ na ...
/
Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Pracownikowi opiekującemu się dzieckiem przysługują dodatkowe uprawnienia: - do ukończenia przez dziecko 4 roku życia (w przypadku pracowników niepedagogicznych – ...
/
Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Urlopy wypoczynkowe

Pracownikowi niepedagogicznemu przysługuje urlopu wypoczynkowy w wymiarze 20 dni lub 26 dni. Do ustalenia wymiaru urlopu przyjmuje się wszystkie poprzednie ...
/
Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

Pracownicy, których członkowie rodziny nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, powinni być przez nich zgłoszeni. W tym celu Pracownik ...
/
Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania. Od 01 stycznia 2021 r. obowiązek wdrożenia PPK objął wszystkie jednostki ...
/
Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NAD CHORYM DZIECKIEM LUB CHORYM CZŁONKIEM RODZINY

Dokumentami niezbędnymi do wypłaty zasiłku opiekuńczego nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny są: zwolnienie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego ...
/
Skip to content