Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Statut

 

STATUT

Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2016 r. poz. 1047);

4) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.);

5) niniejszego Statutu.

§ 2. Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła, zwane dalej Centrum, jest gminną jednostką budżetową obsługującą następujące jednostki organizacyjne Gminy Piła:

1) Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. Witaszka 4 64-920 Piła;

2Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. Roosevelta 38A 64-920 Piła;

3) Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. W. Pola 16 64-920 Piła;

4) Publiczne Przedszkole Nr 4 ul. Kusocińskiego 10 A 64-920 Piła;

5) Publiczne Przedszkole Nr 5 ul. Konopnickiej 7 64-920 Piła;

6) Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi ul. Żeleńskiego 15 64-920 Piła ;

7) Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai ul. Witosa 22A 64-920 Piła;

8) Publiczne Przedszkole Nr 11 ul. Św. Jana Bosko 2 64-920 Piła;

9) Publiczne Przedszkole Nr 12 ul. Reja 11 64-920 Piła;

10) Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Kraszewskiego 2 64-920 Piła;

11) Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka ul. Jana Brzechwy 10 64- 920 Piła;

12) Publiczne Przedszkole Nr 15 ul. Grabowa 20 64-920 Piła;

13) Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka Aleja Powstańców Wielkopolskich 86 A 64-920 Piła;

14) Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały ul. Śniadeckich 3A 64-920 Piła;

15) Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka ul. Trentowskiego 3 64-920 Piła;

16) Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka ul. Królowej Jadwigi 20 64-920 Piła;

17) Zespół Żłobków w Pile.”

§ 3. Siedziba Centrum znajduje się w Pile.

§ 4. Działalność Centrum finansowana jest z budżetu Gminy Piła.

§ 5. Centrum nie posiada osobowości prawnej.

§ 6. Centrum używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby:

Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

ul. 14 lutego 20

64-920 Piła

§ 7. Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Piły.

Rozdział 2

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 8. Do zakresu działania Centrum należy:

1) w zakresie obsługi finansowej:

a) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,

b) (wykreślono)

c) bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego,

d) pomoc w opracowaniu, na wniosek kierownika jednostki obsługiwanej, planu finansowego i jego zmian,

e) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,

f) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników,

g) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US itp.,

h) sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych wymaganych przepisami prawa,

2) w zakresie obsługi rachunkowej:

a) określenie zasad (polityki) rachunkowości,

b) przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów,

c) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

d) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

e) prowadzenie ewidencji składników majątkowych.

3) w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej:

a) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników,

b) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

c) sporządzanie list na wniosek kierownika jednostki obsługiwanej wypłaty świadczeń związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

d) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą.

4) obsługa prawna,

5) obsługa informatyczna.

Rozdział 3

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 9. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Piły.

§ 10. 1. Dyrektor Centrum zarządza nim jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Piły i reprezentuje Centrum na zewnątrz.

2. Dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego zastępca w zakresie umocowania udzielonego przez Dyrektora Centrum.

§ 11. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy i Głównego księgowego.

§ 12. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora Centrum w szczególności należy:

1) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Centrum, a w szczególności określanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach;

2) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników Centrum;

3) wydawanie zarządzeń i regulacji określających działalność Centrum;

4) ustalanie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych Centrum;

5) zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

6) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych;

7) ponoszenie odpowiedzialności za celowość wydatków związanych z realizacją budżetu Centrum;

8) podejmowanie decyzji w ramach przekazanych pełnomocnictw i upoważnień przez Prezydenta Miasta Piły.

§ 13. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie Centrum oraz za terminowe i zgodne z prawem wykonanie zadań Centrum.

§ 14. Centrum jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. Dyrektor Centrum jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników oraz kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

§ 15. Szczegółowy zakres działania Centrum, strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Centrum i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Piły.

§ 16. Pracownicy Centrum wynagradzani są na zasadach przewidzianych dla pracowników samorządowych.

Rozdział 4

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ

§ 17. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawach o finansach publicznych i rachunkowości.

§ 18. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy stanowiący część budżetu Gminy Piła uchwalonego przez Radę Miasta Piły. Zmiany planu finansowego w ciągu roku mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 19. Ewidencja księgowa Centrum jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 21. Zmiana Statutu może nastąpić wyłącznie w trybie właściwym do jego nadania.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Piły

/-/ Rafał Zdzierela

Uchwała Nr XXVIII/438/16

Rady Miasta Piły

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/400/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10a, art. 10b ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 zpóźn. zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/400/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/400/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła otrzymuje brzmienie:

„Centrum używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby:

Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

ul. Dąbrowskiego 8

64-920 Piła”;

2) w § 8 pkt. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/400/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła uchyla się lit. b;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

/-/ Krzysztof Szewc

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr XXVI/400/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Uchwała Nr XXVIII/438/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/400/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Uchwała Nr XIV/125/19 Rady Miasta Piły z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/400/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła

Skip to content